Nastavak lokalne kampanje „Oblikuj svoju zajednicu“ u okviru projekta za uspostavljanje ženske mreže

U okviru kampanje “Oblikuj svoju zajednicu”, koju sprovode polaznice treninga realizovanog na Kopaoniku početkom novembra, mlada polaznica treninga Jovana Komlenić upoznala je mlade kolege iz Javne ustanove Zavoda za zapošljavanje o temama projekta „Toplička mreža za osnaživanje žena“ koji realizuje udruženje Intermedia iz Blaca uz finansijsku podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

Jovana je svojim kolegama prenela stečena znanja o ženskim pravima sa fokusom na ključne premise koncepta rodne ravopravnosti, negativne pojave koje ga ugrožavaju i postojećim mehanizmima zaštite i jačanja položaja žena u lokalnoj zajednici.

Tokom diskusije, najviše se govorilo o povredama radnih prava, o nepoštovanju opštih i posebnih zakonskih akata koji uređuju oblast rodne ravnopravnosti. Prisutne su najviše zanimali kako da se aktivnije uključe u proces donošenja važnih odluka u sistemu lokalne samouprave i kako da se izbore sa rodnom diskriminacijom prilikom učešća u vršenju lokalne vlasti. Takođe, bilo je reči o lokalnom Mehanizmu za rodnu ravnopravnost koji postoji u okviru lokalne skupštine o kojem nisu imali prilike da čuju ranije.

Održana radionica je izazvala pozitivne reakcije prisutnih, povećala zainteresovanost za ženska i radnička prava, te je iskazana želja pojedinih da i sami više nauče o svemu ovome i da dalje prenose stečena znanja.